Beleid

Elders op deze website is uiteengezet dat de stichting het dorp Dugunagadi, ten noordoosten van de hoofdstad Kathmandu gelegen , vlakbij de grens met China/ aan de voet van de Himalaya, ondersteunt. De activiteiten van de stichting richten zich op steun bij de herbouw van woningen, zo ook het herstel van de infrastructuur, de gemeenschappelijke voorzieningen en de herleving van de lokale economie in deze gemeenschap. Met de eigen inspanning en arbeid van de bewoners zelf en de “duwtjes in de rug” van de stichting Dugunagadi Nepal zorgdragen voor een levendige gemeenschap met een perspectiefrijke toekomst gerealiseerd. Elementair hier is het hebben van woonruimten voor de gezinnen en als vervolg het hebben van de omstandigheden om te kunnen blijven wonen in het gebied. Dit laatste is alleen mogelijk bij het hebben van arbeid en inkomen. Ook dat zal de aandacht dus gaan hebben. Steun hiervoor gevraagd middels micro krediet en/ of middelen die een opstart van ondernemen en werk mogelijk maken.
De stichting zal fondsen verwerven door het organiseren van activiteiten (gericht op inzamelen gelden ), giften, donaties en schenkingen.

In april 2015 werd Nepal en in het bijzonder het gebied van Dugunagadi getroffen door een verwoestende aardbeving. Hele dorpen werden weggevaagd of weggespoeld door de ontstane modderstromen. Dugunagadi is gelegen in een kwetsbaargebied aan de voet van de Himalaya. De grens met Tibet/ China is vlakbij. Echter is van daar geen concrete hulp te verwachten. Gezien de armoede van en het land Nepal ( een van de armste landen van de wereld ) zal het niet lukken om middels zelfredzaamheid een echt verschil te gaan maken.

 

Beleidsplan

Bij de oprichting is bepaald dat er aandacht gegeven zal worden aan de reparatie en herbouw van de woningen in het gebied Dugunagadi, Nepal. Het betreft een regio met een aantal gehuchten en dorpjes ten noord - westen van de hoofdstad Kathmandu. Het gebied ligt ten noord- oosten van de stad en grenst aan Tibet. Het is een hoog gelegen terrein in de uitlopers van het Himalayagebergte.
De doelomschrijving van de stichting is ruim opgezet zodat ook economische ondersteuning mogelijk is.

Inmiddels is er enige tijd verstreken sinds de aardbeving van april 2015 (de aanleiding om, middels de stichting, in actie te komen) en blijkt de herbouw gestructureerd aangepakt te worden. De overheid is ruimer gebleken in de beschikbaarstelling van (nood-)hulp. Daarnaast is in het gebied een grotere lokale ngo actief. Wij begrijpen dat het succesvol verloopt.

We kunnen dit concluderen omdat we “boots on the ground” hebben. Er is een samenwerking met “All Angel Nepal” (een lokale ngo) en via deze organisatie hebben we actuele en goede informatie.

De aandacht van de stichting Dugunagadi Nepal komt nu vooral op “economische ondersteuning” komen te liggen. Economische ondersteuning in de vorm van scholing voor de jeugd. Het is een goede lange termijn visie om de jeugd vooruit te helpen in het leren van een vak/ beroep. Naast het feit dat het element “charity” minder ter tafel komt wordt er mee zorggedragen dat de kinderen, die het betreffen, een “eigen” toekomst gaan hebben. ze leren een vak (hotelmanagement, kleermaker, verpleging etc.), vinden een werkkring en gaan zorgen voor zichzelf, hun gezin en familie. Dit is een investering voor de rest van hun leven.

Met de lokale ngo wordt bereikt dat de euro’s 1 op1 besteed gaan worden. Dat de kinderen (tieners tussen 12 en 15 jaar oud) op een geode manier gekozen worden en tijdens het scholingstraject begeleiding vinden.

De opleidingen beslaan perioden van enkele maanden tot om en nabij de 2 jaren. Na het succesvol beëindigen van de studie zal elke tiener zelf een werkkring moeten vinden. Dit is niet vanzelfsprekend maar anderzijds is hun slagingskans duidelijk groter dan zonder de opleiding.

Zomer 2018